Suomessa on pitkään toteutettu tietoisesti sosiaali- ja terveyspolitiikkaa, jossa työikäiset on lainsäädännöllä ohjattu työterveyshuollon palveluihin, perusterveydenhuoltoon pääsyä on hankaloitettu, kalliista laitoshoidosta on luovuttu, varhaiskasvatuksen lapsiryhmiä on kasvatettu, perusopetuksen ryhmiä on kasvatettu ja erityistä tukea tarvitsevat oppilaat sijoitettu samoihin ryhmiin muiden kanssa, lastensuojelun asiakkaat eivät saa riittävän nopeasti tarvitsemaansa apua, koska yhdellä sosiaalityöntekijällä saattaa olla jopa 40-60 asiakakasta, vanhukset on pyritty hoitamaan viimeiseen saakka kotona tai ohjattu palveluasumiseen. Ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa saa vain laissa säädettyjen kriteerien täyttyessä.

Erityinen huoleni kohdistuukin lapsiin ja ikäihmisiin.

Tulevalla hallituskaudella tuleekin ihmisarvo ja sen kunnioittaminen palauttaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lähtökohdaksi lainsäädännössämme. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmisten tulee päästä lääkäriin, mikä tarkoittaa ainakin 1000 perusterveydenhuollon lääkäriä lisää. Lääkäri-hoitaja -työpari on tehokas, ja tämä merkitsee myös lisää hoitajia. Varhaiskasvatuksessa kasvattajia tulee olla riittävä määrä suhteessa lasten lukumäärään, samoin lastensuojelun työntekijöitä tulee olla riittävästi suhteessa lastensuojelun asiakkaisiin, perusopetuksessa riittävän pienet opetusryhmät ja erityistä tukea tarvitsevat lapset omaan ryhmäänsä ja vanhusten hoidossa ympärivuorokautisessa hoidossa riittävä määrä hoitajia riippuen potilaan hoitoisuudesta. Kotihoidossa olevien ikäihmisten huolenpitoon on lisättävä työntekijöitä.

Kokemus on nyt osoittanut, että vapaaehtoisesti ei aina tehdä kunnissa ja kuntayhtymissä tai yksityisessä hoidossa ja hoivassa ihmisarvoa ja ihmisyyttä kunnioittavia ratkaisuja eli anneta sellaisia palveluita kuin itse odotamme saavamme itsellemme ja läheisillemme.

Kun muu ei auta, tehdään pykälät:

Varhaiskasvatus: kasvattaja-lapsi -mitoitus lakiin

Perusopetus: opettaja-oppilas -mitoitus lakiin ja eriytetään erityisopetus

Vanhuspalvelu: hoitajamitoitus, joka riippuu ikäihmisen hoitoisuudesta

Lastensuojelu: lakiin lastensuojelun työntekijä-asiakas -mitoitus

Jokaisesta on pidettävä huolta. Erityisesti meidän on huolehdittava siitä, että kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ihmiset saavat heille kuuluvan huolenpidon. Edellä selvitettyjen ryhmien lisäksi muun muassa mielenterveyskuntoutujat ja kehitysvammaiset tarvitsevat huolenpitoa, jonka laadusta ja määrästä me yhdessä vastaamme.

Tehdään hyvä tulevaisuus kaikille!

2019-03-29T19:05:18+00:00

Irma Pahlman

Olen Hyvinkääläinen yliopettaja, poliitikko sekä lakiasiaintoimistoyrittäjä.

Yhteystiedot

Phone: +358400 651 422

Web: www.irmapahlman.fi