Taksilla tulee  jatkossakin olla ajotaito

Hallituksen esitystä liikenteen palveluista käsiteltiin eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa ja valiokunta hyväksyi 24. 3.2017 mietinnön laiksi liikenteen palveluista (LiVM 3/2017- HE 161/2016). Aiemmin esitys oli nimetty liikennekaareksi. Lain on tarkoitus tulla voimaan taksien sääntelyn osalta tulevan heinäkuun alusta lukien.
Uudessa laissa liikenne ja kuljetukset nähdään palveluna, jota kansalaiset ja yritykset hyödyntävät tarpeidensa mukaisesti.
Suurin uhka on taksiliikennelupien ja hinnoittelun vapauttaminen. Palvelut keskittyvät suuriin kaupunkikeskuksiin, joissa riittää asiakkaita, ja samalla taksiyritystoiminta keskittyy suurille toimijoille. Pienillä paikkakunnilla ja maalla hinnat kääntyä nousuun, kun kilpailutuksissa on mukana usein yksi yritys. Tulevaisuudessa kansalaiset eivät ole yhdenvertaisessa asemassa. Taksia ei enää saada haja-asutusalueella kohtuulliseen hintaan öisin ja viikonloppuisin. Taksit hoitavat paljon koulu- ja Kelakuljetuksia, jotka saattavat vaarantua uudistuksen myötä. Lisäksi esteettömyydellä on iso merkitys suurelle osalle asiakkaista. Edellä mainitut asiakkaat edellyttävät erityistä huolenpitoa.
Taksinkuljettajille asetettavat vaatimukset takaavat turvallisen matkanteon. Esityksen mukaan nykyisestä taksinkuljettajan koulutuksesta ja kokeesta luovutaan. Taksinkuljettajalta edellytetään jatkossakin ajotaitoa ja henkilökohtaista soveltuvuutta. Kuljettajan tulee varmistaa matkustajan turvallinen ajoneuvoon tulo ja siitä poistuminen sekä tarjota asiakkaan tarvitsemaa apua. Kuljettajalla on oltava riittävä vuorovaikutus- ja kielitaito. Taksinkuljettajalla on oltava myös paikallistuntemus, jotta hän voi hoitaa kuljetuksen asiakkaalle edullisimman vaihtoehdon mukaan.
Taksinkuljettajan ajoluvan saamisen esteenä olevat rikokset tulisi määritellä laissa täsmällisesti ja tarkkarajaisesti. Esityksessä ei näin ole.
Voimassa olevassa laissa taksinkuljettajalle on säädetty nimenomainen vaitiolovelvollisuus. Tästä esitetään luovuttavan. Jatkossakin matkustajan tulisi voida luottaa siihen, että palvelu on kaikilta osin luottamuksellista, ja tämä edellyttäisi nimenomaista säädöstä vaitiolovelvollisuudesta.
Hallituksen esityksen myötä hintasääntely muuttuu. Hintasääntelyä ei ole. Taksimatkoille ei säädetä maksimihintaa. Kuitenkin hintatietojen on oltava matkustajan nähtävillä, sillä muutoin luvan haltija ei täytä velvollisuuttaan antaa matkustajalle tietoa matkan kokonaishinnasta (veroineen) tai sen määräytymisestä, mitä edellytetään.
Jatkossakin on oltava taksamittari tai hinnan määrittämiseksi muu laite tai järjestelmä, jolla saavutetaan vastaava luotettavuus. Matkustaja on saatava luotettava tieto hinnanmääräytymisen perusteista ja kuitinantovelvollisuus tulee säilyttää jatkossakin.
Hyvinkään kokoisessa kaupungissa saanemme jatkossakin taksin ympäri vuorokauden, mutta näin ei tule olemaan kaikkialla Suomessa. Lainsäädäntöön onkin voitava tehdä pikaisesti korjausliikkeitä, mikäli siihen on tarvetta.
2019-02-04T22:56:25+00:00

Irma Pahlman

Olen Hyvinkääläinen yliopettaja, poliitikko sekä lakiasiaintoimistoyrittäjä.

Yhteystiedot

Phone: +358400 651 422

Web: www.irmapahlman.fi